تضمین کیفیت

رسیدن به اهداف کیفی در شرکت داروسازی نیاز به سیستم مدیریت کیفیت دارد. این سیستم مطابق با الزاماتICH Q7,8,9&10 ،PIC/s شامل بر تضمین کیفیت ، اصول GXP، کنترل کیفیت و مدیریت ریسک است. تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده wide-ranging concept است. تضمین کیفیت تمامی تدابیر و راه کارهای را که به تنهائی یا مشترکاً می توانند بر روی کیفیت محصول اثر گذارند را می پوشاند. تضمین کیفیت علاوه بر این، برای محافظت از کسب و کار و حفظ کیفیت محصولات، یک فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بالقوه و موجود را پایه ریزی نموده و در راستای برآوردن نیازها و الزامات دائما به آن توسعه داده است.
این واحد تضمین می نماید که فرایندهای تولید در طول چرخه حیات به درستی مدیریت می شوند و شرایط بهینه ساخت، لحاظ میگردد. کالیبراسیون، معتبرسازی، بازرسی های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.

1- کالیبراسیون
2- اعتبار سنجی و کیفیت سنجی
3- بازرسی های
4- نگهداری سیستم های

فرم تماس با واحد تضمین کیفیت