کلاریترومایسین

کلاریترومایسین Clarithromycin  ( قرص روکشدار 250 میلی گرم و 500 میلی گرم )

گالری عکس
نکات

• کلاریترومایسین، یکی از مشتقات اریترومایسین است که با اضافه شدن یک گروه متیل به ساختار شیمیایی، بدست می آید. گروه متیل با بهتر کردن میزان پایداری در برابر اسید، جذب داروی خوراکی را نسبت به اریترومایسین افزایش می دهد.
فعالیت ضد باکتری کلاریترومایسین و اریترومایسین معادل یکدیگر است به این تفاوت که کلاریترومایسین تاثیر بیشتری روی مجموعه مایکوباکتریوم آویوم دارد.
• کلاریترومایسین همچنین روی مایکوباکتریوم لپره و توکسوپلاسما گوندی موثر است.
• استرپتوکوکها و استافیلوکوکهای مقاوم به اریترومایسین، نسبت به کلاریترومایسین نیز مقاوم هستند.
• تجویز آزیترومایسین برای کودکان باید با احتیاط و دقت صورت گیرد.

فارماکوکینتیک

• نیمه عمر دارو 5 تا 7 ساعت است.
• این دارو و متابولیت های آن بطور عمده از طریق ادرار دفع می شوند.

مکانیسم اثر

• کلاریترومایسین از طریق اتصال به RNA 50 S ریبوزومی، موجب مهار سنتز پروتئین در باکتری می شود و اثرات باکتریواستاتیکی ایجاد می شود.

گروه دارو: ماکرولیدها

کلاریترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولید می باشد. این دارو برای درمان انواع مختلف عفونت‌های باکتریایی که بر روی پوست یا سیستم عصبی اثر می‌گذارد، استفاده می‌شود. این دارو همچنین به همراه داروهای دیگر ممکن است برای درمان زخم معده‌ی ناشی از هجوم یک باکتری به کار رود. کلاریترومایسین ممکن است برای درمان موارد دیگری نیز استفاده شود.