گواهینامه ها

پروانه اریترومایسین اتیل سوکسینات جدید

پروانه اریترومایسین بیس جدید

پروانه آزیترومایسین دی هیدرات

پروانه کلاریترومایسین

پروانه اداراوون

پروانه کپسول آزیترومایسین ( 250 mg )

پروانه قرص کلاریترومایسین ( 500 mg )

پروانه قرص کلاریترومایسین ( 250 mg )

پروانه قرص آزیترومایسین ( 500 mg )

پروانه محلول تزریقی اداراوون ( 500 mg )