تضمین کیفیت

رسیدن به اهداف کیفی در شرکت داروسازی نیاز به سیستم مدیریت کیفیت دارد. این سیستم مطابق با الزاماتICH Q7,8,9&10 ،PIC/s شامل بر تضمین کیفیت ، اصول GMP، کنترل کیفیت و مدیریت ریسک است. تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده wide-ranging concept است. تضمین کیفیت تمامی تدابیر و راه کارهای را که به تنهائی یا مشترکاً می توانند بر روی کیفیت محصول اثر گذارند را می پوشاند. تضمین کیفیت علاوه بر این، برای محافظت از کسب و کار و حفظ کیفیت محصولات، یک فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بالقوه و موجود را پایه ریزی نموده و در راستای برآوردن نیازها و الزامات دائما به آن توسعه داده است.
این واحد تضمین می نماید که فرایندهای تولید در طول چرخه حیات به درستی مدیریت می شوند و شرایط بهینه ساخت، لحاظ میگردد. کالیبراسیون، معتبرسازی، بازرسی های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.

1- کالیبراسیون : بخش عمده کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با کمیت های فشار، دما، رطوبت، حجم، جرم و ابعاد مقرر گردیده است در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت و بر اساس دستورالعمل های مدون و مطابق الزامات ملی و بین المللی انجام شود.
2- اعتبار سنجی و کیفیت سنجی: احراز صلاحیت دستگاهها و فرایندها بعنوان جزئی از پیاده سازی GXP به عهده این واحد می باشد.
3- بازرسی های فنی : بر اساس دستورالعمل های نهادهای قانونگذار بین المللی و چک لیست های مورد تایید سازمان غذا و دارو، بازرسی از تمامی واحدهای شرکت به صورت تیمی و در بازه های زمانی مشخص انجام می گیرد و اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه لازم و پایش اثربخشی اقدامات انجام می شود. علاوه بر این جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی امور QRM و APQR اجرایی گردیده است.
4- نگهداری سیستم های کیفی : این شرکت با تولید محصولات با کیفیت درصدد دریافت و تمدید گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی می باشد.