ماموریت

  • تولید و تامین گروه محصولات پنی سیلین جی تا آموکسی سیلین و ماکرولید در سطح کشور،  بر اساس تقاضای بازار.
  • عدم وابستگی کشور به کشورهای خارجی در زمینه تولید محصولات گروه آنتی بیوتیک.
  • حفظ و ارتقای دانش فنی تولید پنی سیلین جی، 6APA و آموکسی سیلین و ماکرولیدها.
  • تولید و تامین محصول واکسن
  • تحقیقات  در زمینه های داروسازی، فناوری و بازاریابی، کسب و کار جهت محقق ساختن شعار: « افزایش سطح سلامت برای توسعه پایدار جهت تحقق عدالت اجتماعی»