چشم انداز

  • تامین 100درصدی نیاز 6-APA و آموکسی سیلین کشور.
  • احیاء رتبه اولی شرکت از سهم بازار فروش محصولات گروه ماکرولید.
  • ارتقای شاخص های مالی و اقتصادی.
  • کاهش ریسک های مرتبط با مسائل زیست محیطی شرکت.
  • توسعه سبد محصولات با تولید حداقل 3 محصول جدید در سال.
  • افزایش سطح بهره وری سازمان در مصرف منابع.
  • حداکثر سازی ثروت سهامداران در بلند مدت.
  • تامین نیاز داروهای خاص و واکسن بر اساس توانمندی در حوزه R&D