چشم انداز و ماموریت

چشم انداز سازمان

 

 • تامین 100درصدی نیاز 6-APA و آموکسی سیلین کشور.
 • احیاء رتبه اولی شرکت از سهم بازار فروش محصولات گروه ماکرولید.
 • ارتقای شاخص های مالی و اقتصادی.
 • کاهش ریسک های مرتبط با مسائل زیست محیطی شرکت.
 • توسعه سبد محصولات با تولید حداقل 3 محصول جدید در سال.
 • افزایش سطح بهره وری سازمان در مصرف منابع.
 • حداکثر سازی ثروت سهامداران در بلند مدت.
 • تامین نیاز داورهای خاص و واکسن بر اساس توانمندی در حوزه R&D

ماموریت سازمان

 

 • تولید و تامین گروه محصولات پنی سیلین جی تا آموکسی سیلین و ماکرولید در سطح کشور، بر اساس تقاضای بازار.
 • عدم وابستگی کشور به کشورهای خارجی در زمینه تولید محصولات گروه آنتی بیوتیک.
 • حفظ و ارتقای دانش فنی تولید پنی سیلین جی، 6APA و آموکسی سیلین و ماکرولیدها.
 • تولید و تامین محصول واکسن
 • تحقیقات در زمینه های داروسازی، فناوری و بازاریابی، کسب و کار جهت محقق ساختن شعار: « افزایش سطح سلامت برای توسعه پایدار جهت تحقق عدالت اجتماعی»