• تولید ماده اولیه اریترومایسین اتیل سوکسینات

  1379

 • تولید ماده اولیه آزیترومایسین

  1385

 • تولید ماده اولیه کلاریترومایسین

  1386

 • تولید ماده اولیه اریترومایسین بیس

  1387

 • پروژه ساخت ماده اولیه پنسیلین جی

  1390

 • APAتولید ماده اولیه پنسیلین جی و 6

  1392

 • تولید آموکسی سیلین

  1393

 • تولید اداراوون

  1397

 • پروژه ساخت سالن تولید واکسن (فاز یک)

  1399

 • تولید واکسن کووید 19

  1399