PHPG

P هیدروکسی فتیل گلایسین یکی از مواد اولیه تولید کننده آمپیسیلین می باشد که همراه با 6-امینو پنی سیلانیک اسید(6APA) آموکسیسیلین تولید می کنند که در اثر هیدرولیز ان،آمپیسیلین تشکیل می شود که آمپی‌سیلین یکی از داروهای خانواده پنی سیلینهاو از دسته بتالاکتامها است. آمپی سیلین (ampicillin ) یک آنتی بیوتیک پنی سیلین است که برای درمان و جلوگیری از بیماریهایی مثل عفونت های روده ای ،مننژیت،عفونت معده،ذات الریه به کار می رود و به شکل کپسول ، سوسپانسیون خوراکی و ویال حاوی پودر استریل جهت ترزیق در داروخانه موجود است.