پروپوفل

پروپوفل Propofol

گالری عکس
موارد احتياط مصرف آن

۱- در بيماران سالمند بالاي 65 سال بايد مراقب هيپوتانسيون و براديكاردي بود.
۲- درخانمهاي حامله حتي الامكان استفاده نشود (تراتوژن بودن آن ثابت نشده است)
۳- مصرف آن در كودكان زير سه سال مورد بحث است.

گروه دارو: ماکرولیدها

پروپوفول يكي از جديدترين داروهاي هوشبري است كه به لحاظ فارماكولوژي مطلوب آن‏، در سالهاي اخير (از سال 1980) بعنوان روش بيهوشي داخل وريدي (Total I.V. Anesthesia) Tiva مورد توجه قرار گرفته است. اين دارو به سرعت متابوليزه مي شود. محل متابوليسم آن در كبد و بصورت كونژوگاسيون به گلوكورونيك اسيد و سولفات مي باشد. دوز خواب آوري پروپوفول mg/kg 5/2 است كه 90-100 ثانيه بعد از تزريق به ماكزيمم اثر مي رسد. ميزان خواب آوري وابسته به دوز مي باشد و سن بيمار فاكتور مهم و موثري بر ED95 مي باشد. ويژگيهاي مطلوب اين دارو از قبيل ريكاوري سريع، كاهش تهوع و استفراغ بعد از جراحي،‌ كاهش فشار CSF و فشار داخل چشم،‌ عدم مهار فعاليت كورتيزول و …. باعث شده است كه امروزه بطور وسيعي در جراحي هاي سرپايي مصرف شود ولي بايد متذكر شد چون محلول پروپوفول محيط كشت مناسبي براي ميكروارگانيزمها به شمار ميرود بعد از باز شدن ويال بايد سريعا ‌مصرف شود.